Synergiverkstad och Överenskommelser

Synergiverkstad

Syftet med att arrangera ett möte, sk Synergiverkstad är:  

  • att förbättra samverkan mellan det offentliga och det civila
  • att identifiera strukturella problem
  • att hitta nya lösningar som möjliggör bättre hjälp för medborgarna.

 Till Synergiverkstaden kan organisationer som är medlemmar i nätverket LISA (föreningar, region och kommun) anmäla ärenden som utgör exempel på problem som organisationen upplever i sin samverkan med övriga sektorer.

På Synergiverkstaden kommer representanter för berörda parter, dvs från berörd förening/ideell aktör,  Region Örebro, Karlskoga kommun och Möckelnföreningarna.

De ärenden som anmäls ska vara avidentifierade och utgöra exempel på områden som behöver förbättras. Synergiverkstaden är inte ett forum där enskilda ärenden ska drivas, utan ett forum där strukturella och återkommande problem ska lyftas.

Ärenden anmäls till Möckelnföreningarna: 

Sofia Tungfelt, verksamhetsledare Möckelnföreningarna 

sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net

 

Exempel på överenskommelser 

Överenskommelse – Brottsofferjouren och vården

Synergiverkstad upprättades då Brottsofferjouren anmält, beträffande individer som under lång tid upplever att de inte fått rätt hjälp, samt de som kallas rättshaverister. Brottsofferjouren upplevde svårigheter med att arbeta motiverande och en av de främsta anledningarna är att väntetiderna till vården ofta varit långa.

Utfallet av synergiverkstaden blev att Brottsofferjouren får möjlighet att kontakta vårdcentralen om de märker att en person behöver hjälp men inte själv förmår ringa. Kurator på vårdcentral ringer sen upp personen och gör en bedömning av ärendet i enlighet med gängse rutiner. Viktigt är att individerna får behålla makten över sin egen situation och så långt det är möjligt ska de utsatta individerna själva ta kontakten, vid behov med stöd från någon annan. Om en person själv ringer men säger att hen har hänvisats av Brottsofferjouren så ska hen få en direktkontakt med kurator.

Överenskommelse – Saras hus, Kvinnohuset och Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUM)

Denna överenskommelse används när kontakt önskas med Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen. Idella aktörer kan ringa till BUM upprättade tider och tala med sjuksköterska. Kontakt kan tas när det gäller ett akut sjukt barn eller rådfrågan/icke akut sjukt barn. Barnläkare kommer att besöka Saras hus och Kvinnohuset med viss regelbundenhet för konsultation och rådgivning. Detta kommer ske ca två till tre gånger per termin. Detta sker i dialog och efter behov.

Mer om Lisa